Fonden

OM FONDEN

Anders Brøndums Fond blev stiftet den 1. januar 1975 af Johnna og Anders Brøndum.

 

Anders Brøndum ejede virksomheden, Anders Brøndum A/S, som producerede fryse- og kølemøbler. I forbindelse med fondens stiftelse blev der tilført aktier i Anders Brøndum A/S således fonden havde en betydelig ejerandel i virksomheden.

 

Anders Brøndum A/S skiftede senere navn til Caravell A/S, som havde datterselskaber i England, Tyskland og Frankrig. Koncernen omfattede tillige selskaberne Frigor A/S og Derby A/S.

 

Anders Brøndums Fond besidder i dag en aktiepost i Anders Brøndum Holding A/S. Ejerandelen udgør 34,47% mens stemmeretsandelen er 65,51%.

 

FONDENS UDDELINGSPOLITIK

Fondens uddelingspolitik er forankret i Anders Brøndums Fonds fundats, som senest er opdateret den 22. februar 1988.

 

Fondens uddelingspolitik tager udgangspunkt i §4 i fondens vedtægter, som er opdelt i følgende 6 kategorier:

 

  • Fondens primære formål er at fremme Anders Brøndum A/S' interesser såvel økonomisk som i henseende til personaleforhold og lignende, og den kan tilgodese dette formål ved enhver disposition, som fondens bestyrelse måtte finde tjenligt til formålets direkte eller indirekte fremme, hvorved særligt fremhæves, at fonden skal kunne etablere selvstændig erhvervsvirksomhed eller direkte eller indirekte være interesseret i sådan.

 

  • Som led i dette primære formål har fonden til opgave at eje aktier og/eller andre interesser i Anders Brøndum A/S, samt i virksomheder, der måtte træde i stedet herfor, være afledt heraf eller direkte eller indirekte have forbindelse hermed.

 

  • Fondens formål er endvidere at yde støtte til stifterne samt stifternes familie, herunder især stifternes descendenter.

 

  • Fonden kan herudover yde støtte til nuværende og tidligere medarbejdere i Anders Brøndum A/S samt til deres familier.

 

  • I det omfang fondens midler efter bestyrelsens skøn måtte række videre end til de nævnte primære formål, skal den af sine indtægter i særlige tilfælde kunne yde støtte til fremme af velgørende og samfundsnyttige formål, eksempelvis til fremme af indbyrdes menneskelig forståelse, til støtte af personer, der som følge af sygdom, alder, miljø eller lignende er vanskeligt stillede, til uddannelsesstøtte, til kunst, til videnskab og kulturelle formål, og uden at denne specifikation skal anses for udtømmende.

 

  • I tilfælde af afhændelse af fondens interesser i Anders Brøndum A/S, f.eks. i forbindelse med dette selskabs sammenslutning med andre selskaber eller dette likvidation, og fondens bestyrelse skønner dette formålsfremmende eller nødvendigt, skal de midler, der derved vil fremkomme i fonden, kunne anvendes også til erhvervsfremmende formål, herunder selvstændigt erhvervsvirksomhed, medens der med indtægten vedvarende forholdes som ovenfor anført.

 

 

Der henvises til området "Ansøgning & kontakt" for en nærmere beskrivelse af, hvilket betingelse der skal opfyldes for at ansøgning kan komme i betragtning.