Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Anders Brøndums Fond

 

Anders Brøndums Fond’, CVR nr. 11578306, privatlivspolitik har til formål at oplyse dig om, hvordan Fonden behandler dine personoplysninger.

 

Dataansvar

Fonden tager databeskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt.

 

Fonden behandler persondata og har derfor vedtaget denne offentlige privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan Fonden behandler dine data.

 

Fonden har tillige en intern persondatapolitik, der indeholder interne retningslinjerne for den interne brug af dine personoplysninger.

 

Kontaktoplysninger

Fonden er dataansvarlig, hvorfor Fonden er forpligtet til at behandle og beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

 

Fonden har følgende kontaktoplysninger:

 

 

Anders Brøndums Fond

CVR nr. 11578306

Søndersøparken 17 B, 2. 3.

8800 Viborg

E-mail: nes@ab-fond.dk

 

Fonden sikrer en fair og transparent databehandling

På det tidspunkt, hvor du giver Fonden dine personoplysninger, bliver du oplyst om, hvilke personoplysninger, som Fonden behandler om dig, og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamlingen af dine persondata.

 

Fonden behandler kun relevante persondata

Fonden behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, som personoplysningerne er indsamlet til. Formålene er beskrevet i den oplysning, som du modtager fra Fonden. Formålene for behandlingen er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, som Fonden bruger.

 

Fonden behandler kun nødvendige persondata

Fonden indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilke personoplysninger, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

 

Fonden kontrollerer og opdaterer dine persondata

Fonden kontrollerer, at de persondata, som Fonden behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Fonden sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

 

Fonden er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, hvorfor Fonden vil anode dig om at oplyse om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte Fondens kontaktoplysninger ovenfor til at meddele os dine ændringer.

 

Fonden sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Fonden sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

 

Fonden indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Fonden indhenter dit samtykke, inden Fonden behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet i oplysningen, som du modtager fra Fonden, medmindre Fonden har et andet lovligt grundlag for at indhente og behandle dem. Fonden oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Sikkerhed

Fonden har vedtaget interne regler i dets vedtagne persondatapolitik, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Brug af cookies

Fonden anvender ikke cookies.

 

Dine rettigheder

Du har i medfør af databeskyttelsesforordningens kapitel 3 en række persondataretlige rettigheder, der er anført herunder. Såfremt du vil udøve en eller flere af dine rettigheder, kan rettighedsanmodningen fremsendes til Fondens kontaktoplysninger, der er oplistet oven for.

 

Du kan finde yderligere informationer om nedenstående rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

 

Din ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Fonden behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15.

 

Din ret til berigtigelse (rettelse)

Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som Fonden behandler om dig.

 

III. Din ret til sletning

Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for Fondens generelle opbevaringsfrist indtræffer. Fondens generelle opbevaringsfrister fremgår af oplysningsskrivelsen.

 

Din ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som Fonden behandler om dig, begrænset.

 

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Fonden fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Din ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Fondens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Din ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

 

VIII. Indgiv klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som Fondens behandler personoplysninger om dig på.

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.