Fondens ledelse

BESTYRELSE

Ingen af medlemmerne er udpeget af myndigheder eller tilsyn.

 

Ingen, som er fyldt 70 år, kan fortsætte sit virke i bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmedlem, Henrik Ejlersen (M), advokat

Født i 1965

Indtrådt i bestyrelsen den 5. marts 2015 og genvalgt den 22. marts 2019. Den aktuelle valgperiode er 1 år.

Særlige kompetencer: Jura.

Anses medlemmet for uafhængigt: Ja

 

Øvrige ledelseserhverv:

Anders Brøndum Holding A/S, bestyrelsesmedlem

Anders Brøndums Velgørende Fond, bestyrelsesmedlem

Hestia Gruppen A/S, bestyrelsesmedlem

B. Design Holding ApS, bestyrelsesmedlem

Ejendomsselskabet Hercules ApS, bestyrelsesmedlem

Ejendomsselskabet Pollux ApS, bestyrelsesmedlem

Ejendomsselskabet Asteria A/S, bestyrelsesmedlem

Ejendomsselskabet Nyx A/S, direktion

Hev Holding ApS, direktion

 

Bestyrelsesmedlem, Morten Elkjær Roslev (M), tømrer

Født i 1984

Indtrådt i bestyrelsen den 24. november 2015 og genvalgt den 22. marts 2019. Den aktuelle valgperiode er 1 år.

Særlige kompetencer: Investering.

Anses medlemmet for uafhængigt: Ja

 

Øvrige ledelseserhverv:

Anders Brøndum Holding A/S, bestyrelsesmedlem

Anders Brøndums Velgørende Fond, bestyrelsesmedlem

 

Bestyrelsesformand, Niels Egon Stilling (M), adm. direktør

Født i 1969

Indtrådt i bestyrelsen den 1. maj 2013 og genvalgt den 22. marts 2019. Den aktuelle valgperiode er 1 år.

Særlige kompetencer: Økonomi.

Anses medlemmet for uafhængigt: Ja

 

Øvrige ledelseserhverv:

Anders Brøndum Holding A/S, direktion og bestyrelsesmedlem

Anders Brøndums Velgørende Fond, bestyrelsesformand

Anders Brøndum Ejendomme I ApS, direktion

Anders Brøndum Ejendomme II ApS, direktion

Anders Brøndum Ejendomme III ApS, direktion

Anders Brøndum Ejendomme IV ApS, direktion

Anders Brøndum Ejendomme V ApS, direktion

Anders Brøndum Ejendomme VI ApS, direktion

Translyft A/S, bestyrelsesmedlem

FH af 1/11-17 ApS, bestyrelsesformand

Ejendomsselskabet Lundborgvej 12 ApS, bestyrelsesformand

Sølvsten Biler A/S, bestyrelsesformand

Skive Biler A/S, bestyrelsesformand

CC VI ApS, bestyrelsesformand

 

ADMINISTRATION

Fondens adresse og kontaktoplysninger er:

Anders Brøndums Fond

Søndersøparken 17B, 2., 3.

8800 Viborg

Telefon 22 66 13 47

 

CVR nr. 11 57 83 06

 

Administrationen varetages af Niels Egon Stilling.


GOD FONDSLEDELSE

Bestyrelsen skal redegør for god fondsledelse i overensstemmelse med "Anbefalingerne om god fondsledelse".


Dette dækker over en redegørelse om bestyrelsens åbenhed og kommunikation, opgaver og vederlag, som er angivet nedenfor:


1 Åbenhed og kommunikation

1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.


Fonden følger denne anbefaling.


2 Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overenstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.


Fonden følger denne anbefaling.


2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.


Fonden følger denne anbefaling.


2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen - ud over formandshvervet - undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængide overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.


Fonden følger denne anbefaling.


2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.


Fonden følger denne anbefaling.


2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.


Fonden følger denne anbefaling.


2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse - sammenholdt med behovet for kontinuitet - og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.


Fonden følger denne anbefaling.


2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder foir mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:


  • den pågældendes navn og stilling,
  • den pågældendes alder og køn,
  • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
  • medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
  • den pågældendes øvrige ledelseserhverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inkl. ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
  • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og om medlemmet anses for uafhængigt.


Fonden følger denne anbefaling.


2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed, medmindre der er tale om helejet egentlig holdingselskab.


Fonden følger denne anbefaling.


2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.


Består bestyrelsen (eksl. medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.


Fonden følger denne anbefaling.


2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.


Fonden følger ikke denne anbefaling, da bestyrelsens medlemmer vælges for en ét årig periode.


2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.


Fonden følger denne anbefaling.


2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.


Fonden følger denne anbefaling.


2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.


Fonden følger denne anbefaling.


3 Ledelsens vederlag

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et  fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.


Fonden følger denne anbefaling.


3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.


Fonden følger denne anbefaling.